Podziel się

Jesteśmy w mediach społecznościowych! Odwiedź nasze profile, polub, subskrybuj:

Kontakt

tel.: 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
sekretariat: 59 842 96 17
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl


ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie

Bank Spółdzielczy w Sławnie
73 9317 0002 0090 0733 2000 0010

Prosument

Uzyskaj dofinansowanie na zakup i montaż nowej instalacji do produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych!

więcej

Liczba podpisanych umów:

81
Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
ponad pół roku temu

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2017

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2017

Odpowiedź na ogłoszony przez WFOŚiGW z siedzibą w Gdańsku konkursem pn. „Czyste powietrze Pomorza edycja 2017


Podaj dalej:

Do pobrania:

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku konkursem pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) Gmina Kobylnica w imieniu mieszkańców, którzy zamierzają zmienić sposób ogrzewania na ekologiczny planuje wystąpić o dofinansowanie działań polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVII/302/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” w roku budżetowym 2017, Wójt Gminy Kobylnica ogłosił Konkurs „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2017).

Założenia konkursu
I. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

II. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
- wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

III. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła, poprzez:
a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą);

IV. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

V. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła w lokalach i budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

VI. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla danego źródła ciepła, może wynieść maksymalnie 35 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania dotacja ze środków Funduszu nie może przekroczyć w przypadku:
1) kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą:
  • 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
  • 12 500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
2) pomp ciepła – 10 000 zł na jedno źródło ciepła,

VII. Kwota dotacji ze środków budżetu Gminy wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowanych jego modernizacji wynikających z przedstawionych rachunków i faktur dokumentujących wysokość kosztów kwalifikowanych, jednak nie może przekroczyć 3 000 zł.

VIII. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

IX. W przypadku gdy kwota przeznaczona na udzielenie dotacji nie jest wystarczająca z uwagi na zbyt dużą ilość złożonych wniosków o dofinansowanie, o przyznaniu dotacji w pierwszej kolejności będzie decydował planowany efekt ekologiczny wyrażony w redukcji emisji zanieczyszczeń (Mg/rok), a następnie data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Kobylnica.

X. Ponadto:
a) termin realizacji zadań przez uczestników: nie wcześniej niż data rozstrzygnięcia konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 30 czerwiec 2017 roku; o możliwości rozpoczęcia realizacji zadania uczestnik zostanie powiadomiony; realizacja zadania musi się zakończyć do 31 października 2017 roku);
b) realizacja zadania odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, wykonawcę zadania wybiera uczestnik konkursu, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu dokumentów z realizacji zadania i jego rozliczeniu;
c) w niektórych przypadkach, przed rozpoczęciem prac konieczne będzie spełnienie wymogów, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane w zakresie realizowanych przez Państwo zadań (np. w przypadku zamiany źródła ciepła na gazowe – konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na wykonanie nowej i przebudowę istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie przyłącza gazowego. Tym samym przed złożeniem wniosku należy uzgodnić z Zakładem Gazowniczym termin wykonania przyłącza gazowego).

XI. Szczegółowe warunki dotyczące Programu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2016) określone są w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały XXXVII/302/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 lutego 2017 r.

Uwaga: Instalacje przewidujące gazowe źródła ciepła wymagają pozwolenia na budowę.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Referatem Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Kobylnica pok. 20 tel. 059 842 90 70 wew. 257.